Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Σκοπός – Αντικείμενο

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες». Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση Δασκάλων, Καθηγητών, Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Νηπιαγωγών, Νοσηλευτών κ.ά., οι οποίοι:

  • Θα διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται, δηλαδή εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ τριες θα αποκτήσουν τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σχολεία, νοσοκομεία, ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, αλλά και σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν τις εξαρτήσεις και τη ψυχική υγεία γενικότερα.
  • Θα προετοιμαστούν μέσω εξειδικευμένων θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηρίων, αλλά και μέσα από την κλινική εμπειρία κατά την πρακτική άσκηση, σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για τη βελτίωση των ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι.
  • Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με έμφαση στην ερευνητικά τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση και πρακτική στις βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και κοινωνικο- περιβαλλοντικές προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων των εξαρτήσεων σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες καθώς και την αποτελεσματική πρόληψη.
  • Θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες κρίσης, συνεργασίας σε ομάδες και κοινότητες, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων για πλήρωση θέσεων αυξημένης ευθύνης.
  • Θα μπορούν να εφαρμόσουν ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές παρεμβάσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν επάρκεια στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία και κοινότητες.