Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Kοινωνικής Εργασίας

Πρόγραμμα Σπουδών

ΑΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά 5 υποχρεωτικά μαθήματα (5 Χ 6 ECTS = 30 ECTS):

  • Διαταραχές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων Υ ( 6 ECTS)
  • Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση περιπτώσεων εξάρτησης /Κλινικά παραδείγματα. Υ ( 6 ECTS)
  • Σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας/ Μέθοδοι έρευνας στην κλινική πράξη Υ ( 6 ECTS)
  • Θεμελιώδεις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις: ανισότητα, αποκλεισμός, παραβατικότητα, εξαρτήσεις Υ ( 6 ECTS)
  • Ψυχική υγεία και νέες δυνατότητες στο διαδίκτυο Υ ( 6 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

ΒΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Β΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά 5 υποχρεωτικά μαθήματα (5 Χ 6 ECTS = 30 ECTS):

  • Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ενίσχυση της οικογένειας με προβλήματα εξαρτήσεων Υ ( 6 ECTS)
  • Κοινωνιολογία της παραβατικότητας και των εξαρτήσεων: ειδικά θέματα. Υ ( 6 ECTS)
  • Γνωσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις και εξαρτήσεις Υ ( 6 ECTS)
  • Ερευνητικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές μεθοδολογίες εξαρτημένων ατόμων σε δομές εγκλεισμού / Διατροφή και ψυχική υγεία  Υ ( 6 ECTS)
  • Οι σύγχρονες προκλήσεις των εξαρτήσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών Υ ( 6 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (15 ECTS) & την Πρακτική Άσκηση (15 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου υλοποιείται η εποπτευόμενη πρακτική άσκηση σε δομές (300 ώρες)  και  εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος.

Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι διττός: α) η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και β) η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για την κοινωνική υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Η ΠΑ υλοποιείται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών, με επιστημονική καθοδήγηση και επαγγελματική εποπτεία.  Ισχύουν οι  κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για όλους τους συμμετέχοντες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.